Skupinu pro imunitní cytopenie (SIC) tvoří tým lékařů z různých pracovišť v České republice, kteří se věnují dané problematice, zejména imunitní trombocytopenii (ITP). Posláním SIC je zejména sledovat a aktualizovat poznatky v tomto relativně úzkém oboru tak, aby byly v ucelené formě k dispozici jak odborné veřejnosti, tak pacientům.

O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí pacienti

Tyto stránky slouží k informování o stavu poznatků v diagnostice a léčbě některých hematologických chorob, které se projevují nedostatkem krvinek v důsledku neobvyklé imunitní reakce. Nejvíce dynamický je vývoj v oblasti imunitní trombocytopenie (ITP), kdysi nazývané autoimunitní trombocytopenickou purpurou. V diagnostice a léčbě ITP bylo již mnoho vyřešeno, a však v souvislosti s novými poznatky o vzniku ITP a s novými léčebnými možnostmi vznikají otázky, které problematiku ITP neustále oživují. Jde především o spolehlivé stanovení diagnózy bez použití invazivních postupů a zároveň o odlišení jiných onemocnění spojených s nedostatkem destiček. Asi nejsložitějším problémem zůstává léčba těch pacientů, kteří neodpověděli dostatečně na úvodní terapii nebo u nichž se onemocnění objevuje opakovaně (refrakterní ITP). V případě dospělých jde o většinu pacientů. Jak postupovat v těchto případech? Každý pacient musí být posuzován individuálně s ohledem na očekávaný prospěch a nežádoucí účinky léčby. Kromě obsáhlých mezinárodních doporučení pro diagnostiku a léčbu ITP (např. Doporučení Mezinárodní pracovní skupiny pro ITP, Doporučení Americké hematologické společnosti atd.) se také můžeme opřít o více údajů z relevantních klinických studií a pro pacienty lépe navrhnout optimální léčbu.

Tyto stránky by měly sloužit k tomu, aby se informace, zejména ty aktuální, z rychle se vyvíjející problematiky imunitních cytopenií dostaly bez prodlení k zájemcům z řad odborné veřejnosti i k pacientům. Budeme vždy jen rádi, když kvalitu našich stránek svými připomínkami a podněty zvýšíte.

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Aktuality

Doporučení pro diagnostiku a léčbu imunitní cytopenie (ITP).

Skupina pro imunitní cytopenie sestavila nová Doporučení pro diagnostiku a léčbu imunitní cytopenie (ITP). Tato doporučení reflektují poslední vývoj v dané oblasti. Vyjdou v časopise Transfuze a hematologie dnes v březnu 2023.

Celá aktualita
28.2. 2022

Sponzoři

Seznam našich sponzorů bude brzy zveřejněn.

Členové rady

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
předseda
Prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
MUDr. Olga Černá, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Libor Červinek, Ph.D., Fakultní nemocnice Brno
Prim. MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D., Fakultní nemocnice Ostrava
Prim. MUDr. Antonín Hluší, Ph.D., Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Eva Konířová, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
MUDr. Milan Košťál, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Jacqueline Maaloufová Soukupová, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Petr Smíšek, Fakultní nemocnice Motol